Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt in 2022

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Opdrachtgever: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

Artikel 2 Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Artikel 3 Aanbod

3.1 Indien de partijen geen vergoeding zijn overeengekomen bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Opdrachtgever gewenste gebruik van het werk.
3.2 Ter bevestiging van de boeking, verlangt de fotograaf een aanbetaling van ten minste 50%, tenzij anders afgesproken.
3.3 Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn exclusief reiskosten, tenzij anders overeengekomen. De reiskostenvergoeding voor de fotograaf bedraagt €0,40 per kilometer (gerekend vanaf de plaats van vertrek).
3.4 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 4 Factuur en betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.2 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Fotograaf bevoegd om de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
4.3 Indien de Opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekortgeschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.
4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Opdrachtgever enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

5.1 De aanstaande ouders verplichten zich, zodra de geboorte zich aankondigt, de dienstdoende fotograaf zo spoedig mogelijk te informeren, zodat de fotograaf zich tijdig kan voorbereiden.
5.2 De opdrachtgever mag verwachten dat de fotograaf niet meer dan 45 minuten nodig heeft om zich klaar te maken om richting de overeengekomen plaats van de geboorte te vertrekken. Hierbij is geen rekening gehouden met de geschatte reistijd. De reistijd dient hierbij op te worden geteld.
5.3 De fotograaf spant zich in om tijdens de uitvoering van de overeenkomst alle momenten vast te leggen die belangrijk zijn. De fotograaf baseert de mate van belang op de geuite wensen hierover door de opdrachtgever en naar het eigen professionele inzicht van de Fotograaf. De fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet vastleggen van een belangrijk moment.
5.4 Bij de uitvoering van de overeenkomst blijft ten alle tijden sprake van een inspanningsverplichting, niet zijnde een resultaatsverplichting.
5.5 De fotograaf zal in geval van een opdracht met aanwezigheid van zorgpersoneel, ten alle tijden de instructies van het zorgpersoneel opvolgen, ook als dat betekent dat de fotograaf (een deel van) een bevalling of (geplande) gebeurtenis niet mag vastleggen of de opdracht in zijn geheel niet mag uitvoeren. In dit geval vindt er geen restitutie plaats. Eventueel kan de fotograaf aanbieden om de opdracht te verplaatsen naar een ander moment.
5.6 De fotograaf is niet verantwoordelijk voor enige invloed op het resultaat wanneer de opdracht in uitdagende lichtomstandigheden moet worden uitgevoerd. Er is sprake van uitdagende lichtomstandigheden bij, maar niet uitsluitend: ruis door te weinig licht of invloed van ledverlichting.

Artikel 6 Spoedaanvraag

Onder een Spoedaanvraag wordt verstaan een opdracht aan de Fotograaf van de Opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van de geboorte. De aanvraag wordt schriftelijk bevestigd door de Fotograaf. De Fotograaf is gerechtigd de overeengekomen vergoeding in het geval van een spoedaanvraag te verhogen met 10%.

Artikel 7 Annulering

7.1 Annulering kan tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos plaatsvinden, tenzij de werkzaamheden binnen deze 14 dagen worden uitgevoerd.
7.2 Bij annulering tot 4 maanden voor de uitgerekende datum resulteert annulering in het niet retourneren van de aanbetaling.
7.3 Bij annulering binnen 4 maanden voor de uitgerekende datum resulteert annulering in het niet retourneren van de aanbetaling en wordt 25% van de totale vergoeding als extra kosten in rekening gebracht.
7.4 Annulering vanaf het moment dat de fotograaf stand-by staat resulteert in volledige betaling van de vergoeding.
7.5 Na het verzoek om aan te sluiten bij de bevalling is annulering niet meer mogelijk.

Artikel 8 Ziekte/overmacht

8.1 De Fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet of niet- tijdig nakomen van zijn verplichtingen als het gevolg van overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Fotograaf geen invloed kan uitoefenen en waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, daaronder begrepen ziekte en tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid.
8.3 Ingeval van overmacht kunnen de verplichtingen van de Fotograaf, in overleg met de opdrachtgever, worden overgenomen door een collega-fotograaf. Deze wordt aangewezen door de Fotograaf.
8.4 Indien er geen vervangende fotograaf beschikbaar is en fotograaf derhalve de opdracht moet annuleren, ontvangt de opdrachtgever de gedane aanbetaling terug van de Fotograaf.

Artikel 9 Beeldselectie

De beeldselectie van de geboortereportage wordt door de Fotograaf uitgevoerd. Niet geselecteerd materiaal wordt door de Fotograaf naar eigen inzicht bewaard. Op verzoek van de Opdrachtgever kunnen de beelden vernietigd worden.

Artikel 10 Levering

Bestanden worden aangeleverd in het overeengekomen formaat en bestandstype.

Artikel 11 Producties

11.1 Indien er in de producties door de opdrachtgever aan te leveren teksten of beeldmateriaal worden opgenomen dienen deze digitaal te worden aangeleverd.
11.2 Voor zover niet uitdrukkelijk overeengekomen in de overeenkomst, wordt de productie samengesteld naar het vrije en creatief inzicht van de fotograaf.
11.3 Voordat de fotograaf een definitief eindproduct zal (laten) maken, wordt er eerst een digitaal concept aan de opdrachtgever voorgelegd. De opdrachtgever dient akkoord te geven op het totale ontwerp van dit digitale concept, dit is inclusief opmaak, gebruikte beelden en teksten.
11.4 De opdrachtgever heeft, tenzij anders overeengekomen, 30 dagen de tijd om te reageren op het voorgelegde digitale concept. Na verstrijking van deze termijn gaat de fotograaf ervan uit dat het digitale conceptakkoord is bevonden en zal de fotograaf overgaan tot productie en levering. 
11.5 Rectificatie van een productie en de daaruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De fotograaf is hiervoor niet aansprakelijk tenzij de Opdrachtgever een digitaal concept heeft goedgekeurd en het eindproduct hier (deels) van afwijkt. Dit laatste geldt niet voor verschillen in kleur en/of structuur tussen het opgeleverde product en het digitale concept. Bij herdruk van producties kan de fotograaf niet worden aangesproken op bijvoorbeeld geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte etc.

Artikel 12 Auteursrechten

12.1 Het auteursrecht op de foto’s berust bij Fotograaf.
12.2 De Opdrachtgever mag de foto’s gebruiken voor privédoeleinden. Omgekeerd mag de Fotograaf de beelden in beginsel enkel gebruiken ter promotie, in overleg met de Opdrachtgever. Ieder ander gebruik door ofwel de Fotograaf ofwel de Opdrachtgever dient vooraf overeengekomen te worden. 

Artikel 13 Inbreuk op het auteursrecht

13.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
13.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Artikel 14 Naamsvermelding en persoonlijkheidsrechten

14.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
14.2 De Opdrachtgever neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de Fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht. 
14.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Artikel 15 Aansprakelijkheid en rechten van derden

15.1 De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.
15.2 De Fotograaf is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.
15.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
15.4 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Opdrachtgever een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Opdrachtgever en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

Artikel 16 Faillissement/surseance

Zowel de Fotograaf als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Opdrachtgever heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

Artikel 17 Rechts- en forumkeuze

17.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
17.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Opdrachtgever, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

DuPho. | Dutch Professional Photographers
Piet Heinkade 181-K
1019 HC Amsterdam
© DuPho. Augustus 2022