Algemen voorwaarden

Laats bijgewerkt 2022

Artikel 1 Definities

1. Hello Baby geboortefotografie, gevestigd te Den Haag, KvK-nummer 63981084, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als fotograaf.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan fotograaf tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door of namens fotograaf waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door fotograaf in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Aanbod

 1. Indien in het aanbod kan een aanvaardingstermijn gesteld worden.
 2. Fotograaf kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Het aanbod bevat het tarief van de gekozen dienst. Eventuele bijkomende kosten, zoals reiskosten en parkeerkosten, worden tevens vermeld. Nabestellingen, evenals meerwerk door een wijziging in de overeenkomst of wijziging in de standaard stijl van fotograaf, zullen apart worden gefactureerd.
 3. Fotograaf is gerechtigd een aanbetaling te verzoeken. Tenzij anders overeengekomen, wordt het overige deel van de betaling na de shoot in 1 x voldaan. Betaling in termijnen is niet uitgesloten, echter is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de volgende betaling is voltooid. Foto’s zullen niet worden verzonden tot de gehele betaling is voldaan.
 4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Fotograaf heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.
 5. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 6. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant .
 8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van fotograaf op de klant onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.

Artikel 5 Informatieverstrekking klant

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan fotograaf.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Fotograaf zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. De klant neemt in geval van een geboortereportage telefonisch contact op met fotograaf zodra de geboorte zich aankondigt, zodat fotograaf zich kan voorbereiden en/of zich naar de plaats van geboorte kan begeven.
 4. De klant houdt fotograaf op de hoogte van de ontwikkelingen die zich voordoen.
 5. Klant vrijwaart fotograaf voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 6. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Fotograaf voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
 2. Fotograaf heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Klant dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor fotograaf tijdens een shoot.
 4. Indien fotograaf tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde partijen, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden door verminderde resultaten als gevolg hiervan.
 5. Indien fotograaf, na het tijdig contact opnemen door klant, verwijtbaar te laat is, er niet is gekozen voor een back-up fotograaf, maar de momenten na de geboorte nog vastgelegd kunnen worden, zal het overeengekomen bedrag worden gereduceerd. Indien het te laat komen niet verwijtbaar is aan fotograaf, komt dit voor rekening en risico van de klant, met als gevolg dat het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd blijft.

Artikel 7 Wijziging en annulering

 1. Fotograaf is bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Fotograaf is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 2. Een geboortereportage is te allen tijde onder voorbehoud. Wanneer fotograaf verhinderd is zal voor een back-up worden gezorgd in overleg met de klant. Indien back-up niet gewenst is, heeft de klant mogelijkheid tot ontbinding.
 3. Voor andere shoots dan een geboortereportage heeft fotograaf de mogelijkheid een shoot te onderbreken, verplaatsen of annuleren in het geval van onvoorziene omstandigheden . Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden, omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de shoot of overeenkomst noodzakelijk zijn en wanneer fotograaf wordt opgeroepen voor een geboorte.
 4. Fotograaf maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. Fotograaf zal indien nodig zorg dragen voor een vervangende fotograaf of, indien mogelijk, zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen.
 5. Fotograaf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het te laat komen bij een geboorte, indien fotograaf volgens afspraak tijdig is vertrokken. In geval van een overmachtssituatie zal de reportage nog steeds plaatsvinden zoals overeengekomen vanaf het moment dat fotograaf is gearriveerd op locatie.
 6. Fotograaf heeft het recht zich in geval van onvoorziene omstandigheden door een derde te laten vervangen.
 7. Annulering door de klant voor een shoot is enkel schriftelijk mogelijk. Fotograaf heeft tijd gereserveerd voor de geplande shoot. Wanneer er geen sprake is van geldige omstandigheden, die enkel ter beoordeling komen van fotograaf, gelden dan ook de volgende regels met betrekking tot annulering: Annulering kan tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos plaatsvinden, tenzij de werkzaamheden binnen deze 14 kalenderdagen wordt uitgevoerd of de overeenkomst B2B is gesloten.
 8. Bij annulering tot 3 maanden voor de uitgerekende datum resulteert annulering in het niet retourneren van de gedane aanbetaling; bij annulering binnen 3 maanden voor de uitgerekende datum wordt 15% van het bedrag aan extra kosten in rekening gebracht en annulering vanaf de stand-by periode resulteert in volledige betaling van de kosten.

Artikel 8 Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing, zoals verplaatsing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden in een dergelijk geval onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand, tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien klant de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken is fotograaf gerechtigd de kosten die hiermee gepaard gaan door te berekenen. Indien de shoot wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen datum buiten een jaar na de oorspronkelijke datum, wordt dit beschouwd als annulering. Klant kan indien gewenst een nieuwe overeenkomst met fotograaf aangaan voor een nieuwe datum tegen de op dat moment geldende tarieven.

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade

 1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van klant gedurende een shoot.
 4. Fotograaf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.
 5. Fotograaf is niet aansprakelijk voor handelingen, waaronder vertragingen, veroorzaakt door derden en leveranciers.
 6. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 7. Klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de aangeleverde bestanden. 8. In geval door klant schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een shoot, is de klant gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.
 8. In het geval dat fotograaf een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd, of bij het uitblijven van uitkering, het bedrag dat door fotograaf aan klant in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
  10. Klant vrijwaart fotograaf tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

Artikel 10 Auteursrecht, licentie en publicatie

 1. De rechten op de door fotograaf aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij fotograaf. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Klant komt een beperkt publicatierecht toe, inzake de vooraf overeengekomen doeleinden in de privésfeer, van foto’s na volledige betaling van het factuurbedrag.
 3. Foto’s mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen, zonder aanvullende licentie aan te schaffen.
 4. Indien foto’s commercieel gebruikt wensen te worden, dient leverancier toestemming te verkrijgen van fotograaf.
 5. Klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden.
 6. Klant dient, bij gebruik van aangeleverde foto’s, naam van fotograaf te vermelden.
 7. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 8. Bij inbreuk komt fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Artikel 11 Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.
 2. Klant of andere aanwezigen zijn niet gerechtigd foto’s te publiceren waarop medisch personeel of andere derden herkenbaar op afgebeeld staan, zonder toestemming van deze aanwezigen.
 3. Fotograaf biedt zo nu en dan aanbiedingen en acties aan. Wanneer de termijn van de aanbieding of actie is verstreken, is fotograaf niet meer verplicht zich aan de bij de actie geldende voorwaarden te houden.

Artikel 12 Levering

 1. Fotograaf spant zich in de gewenste foto’s zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend.
 2. Als verzendadres voor fotoproducten geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Fotograaf is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
 3. Foto’s wordt standaard via WeTransfer aangeleverd.
 4. Fotograaf levert geen materiaal dat niet is geselecteerd en/of onbewerkt (RAW) fotomateriaal.

Artikel 13 Fotoalbums

 1. Het is niet mogelijk om aangeschafte fysieke fotoproducten, besteld bij fotograaf, te ruilen en/of retourneren. De producten worden op maat gemaakt. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
 2. Voor het maken van albums worden ontwerpkosten, drukkosten en verzendkosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Er wordt pas gestart met het ontwerp van een album wanneer volledige betaling is voldaan.
 3. Indien klant zijn keuze voor de foto’s in een album niet binnen 14 kalenderdagen na aanlevering van de digitale bestanden aan fotograaf doorgeeft, zal fotograaf de selectie maken voor het album waarvan later niet meer kan worden afgeweken.
 4. Op fotoalbums zijn de garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing.

Artikel 14 Klachten

 1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten binnen 7 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan fotograaf. Zij streeft ernaar klachten binnen 2 werkdagen te behandelen.
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 15 Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin fotograaf is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens fotograaf en betrokken derden 12 maanden.